GW Train Regio a.s.
Certifikát - EMS
Certifikát - QHMS
Certifikát - QMS

Naši partneři

ČSOB
Mastercard
Visa

INFORMAČNÍ LINKY PRO CESTUJÍCÍ

středisko Šumava: 733 785 009 (7-18 hod.)

ostatní střediska: 734 640 410 (7-18 hod.)

e-mail: info@gwtr.cz

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů fyzických osob cestujících GW Train Regio a.s.

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů obchodních partnerů GW Train Regio a.s.

 

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů cestujících

Společnost GW Train Regio, a.s. IČ 286 64 116, se sídlem Tovární 975/3, Ústí nad Labem-centrum 400 01, zapsána v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1942, kontaktní osoba ve věcech ochrany osobních údajů Martina Hlatká, telefonní kontakt: + 420 383 132 467, e-mail: martina.hlatka@gwtr.cz (dále jen “společnost“), v postavení správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů fyzických osob- cestujících, resp. fyzických osob, které u společnosti objednají přepravu pro sebe či třetí osobu prostřednictvím e-shopu (dále společně jen jako „kupující“) provozovaného společností, včetně rozsahu práv kupujících souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností.

Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a právem České republiky, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracovávané údaje

Společnost zpracovává osobní údaje kupujícího v následujícím rozsahu:

      jméno a příjmení

      adresa elektronické pošty

      informace o místu nástupu a výstupu

      informace spojené s výší jízdného (nárok na slevu)

      informace spojené s uhrazením jízdného

V případě zřízení uživatelského účtu kupujícím, společnost zpracovává i údaje spojené s tímto účtem, zejména nákupní historii kupujícího.

Odůvodňuje-li to povaha poskytované služby či povaha vztahu s kupujícím (např. uplatnění či kontrola práv z přepravní smlouvy), společnost může zpracovávat i jiné než výše uvedené osobní údaje subjektů, vždy však pouze v míře nezbytné pro splnění účelu dané služby a získané v souladu s Nařízením. Společnost nezpracovává žádné zvláštní kategorie osobních údajů, pokud k takovémuto zpracování neudělil subjekt výslovný souhlas.

Účel zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává shora uvedené kategorie osobních údajů za účelem realizace objednávky a dodání služby (přepravy) pro kupujícího, komunikace s kupujícím a splnění dalších povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, popř. z obecně závazných právních předpisů. Tyto údaje společnost získává při objednávce služby (přepravy) kupujícím. Jelikož jsou tyto osobní údaje kupujícího získávány za účelem splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti, není nutný výslovný souhlas kupujícího se zpracováním jeho osobních údajů. Právním základem pro zpracování osobních údajů je smlouva o přepravě uzavírána mezi kupujícím a společností.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Příjemcem osobních údajů jsou pověření zaměstnanci společnosti, kteří zajišťují splnění smluvních a zákonných povinností vztahujících se ke smlouvě, jejíž stranou je kupující. V omezených případech mohou být příjemci i jiné osoby, např. orgány veřejné správy či, pojišťovny. Společnost používá pro zpracování osobních údajů v prvé řadě vlastní zaměstnance, omezeně pak externí partnery, pokud je to účelné pro zefektivnění a zkvalitnění služeb poskytovaných společností. V takovém případě je zajištěna maximální integrita a bezpečnost osobních údajů subjektů a zpracování probíhá výlučně na základě uzavřené zpracovatelské smlouvy. Společnost nepředává osobní údaje třetím osobám sídlícím mimo EU.

Forma a délka zpracování osobních údajů

Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány výhradně v elektronické podobě, pokud povaha služby či právní předpis nevyžaduje zpracování v listinné podobě. Společnost nezpracovává osobní údaje způsobem, kterým by docházelo k automatizovanému rozhodování ani osobní údaje kupujících neprofiluje. Údaje zpracované za účelem splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti (pro zajištění dodání služby, vyřizování reklamací, účetní povinnosti a další) jsou uchovány po dobu nezbytně nutnou pro řádné splnění smlouvy, popř. po lhůtu stanovenou právními předpisy (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví apod.).

Poučení o právech kupujícího

Kupující má k zaručení ochrany jeho osobních údajů tato práva:

Právo na informace (právem na informace se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 13 Nařízení, zejména se jedná o právo kupujícího na znalost totožnosti a kontaktních údajů společnosti a na znalost účelu, pro který jsou osobní údaje kupujícího společností shromažďovány a zpracovávány).

Právo na přístup k osobním údajům (právem na přístup k osobním údajům se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 15 Nařízení, zejména se jedná o právo kupujícího na získání potvrzení od společnosti, zda a případně za jakým účelem jsou osobní údaje kupujícího zpracovávány).

Právo na opravu (právem na opravu se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 16 Nařízení, zejména pak právo požadovat, aby společnost opravila bez zbytečného odkladu nepřesné nebo nesprávné osobní údaje, které se kupujícího týkají).

Právo na výmaz – být zapomenut (právem na výmaz se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 17 Nařízení, zejména se jedná o právo kupujícího, aby společnost bez zbytečného odkladu na požádání kupujícího vymazala osobní údaje kupujícího za předpokladu, že pro to budou naplněny podmínky dané Nařízením).

Právo na omezení zpracování (právem na omezení zpracování se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 18 Nařízení, zejména se jedná o právo kupujícího, aby společnost omezila zpracování jeho údajů, pokud popírá jejich přesnost či kupující vznesl námitku proti jejich zpracování).

Právo na přenositelnost údajů (právem na přenositelnost údajů se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 20 Nařízení, zejména pak právo kupujícího získat své osobní údaje, které poskytl společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu).

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (právem vznést námitku se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 21 Nařízení).

Zjistí-li, nebo domnívá-li se kupující, že společnost zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou jeho soukromého života, v rozporu s Nařízením nebo v rozporu se zákonem, může požadovat po společnosti vysvětlení či požadovat, aby byl takový stav odstraněn.

Nesjedná-li společnost nápravu, má Kupující právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, který plní úlohu dozorového úřadu ve věcech ochrany osobních údajů. Právo kupujícího na jiné prostředky soudní a správní ochrany tím není dotčeno.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Společnost zřizuje a udržuje pozici pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje na pověřence jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti.